Toiminta suunnitelma

Kuhmon 4H-yhdistys toimintasuunnitelma 2021


4H ennaltaehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä koko Suomessa

4H-nuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä 6–28-vuotiaiden lasten ja nuorten hyväksi. Käytännön nuorisotyötä tehdään 200 paikallisyhdistyksessämme eri puolilla Suomea. Muuttuvassa maailmassa 4H-järjestön tehtävä on olla mahdollistamassa lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, yritteliäiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.


Tutkimusten mukaan nuoret kokevat epätietoisuutta työelämään sekä opiskelu- ja alavalintoihin liittyen. He kokevat, että työelämäasioita käsitellään opetuksessa liian vähän ja kaipaavat lisää tietoa. 4H-nuorisotyön ydinsisältö kiteytyy Kolme askelta työelämään -toimintamallissa. Ryhmätoiminnassa sekä koulutuksissa ja kursseilla opitut tiedot ja taidot luovat pohjan työelämätaitojen kehittymiselle, työllistymiselle ja yrittäjyydelle.


Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksella voi olla merkittävä vaikutus nuorten syrjäytymiskehitykseen, mikäli se aloitetaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Toimintamme kohderyhmänä ovatkin painotetusti alle 18-vuotiaat, erityistä huomioita kiinnitämme 9.-luokan päättäviin nuoriin. 4H:n kehittämä Ysit töihin -toiminta on saanut kolmen maakunnan alueella erinomaisen vastaanoton ja suunnitelmana on laajentaa toiminta valtakunnalliseksi vuodesta 2021 alkaen. Ysit töihin -toiminnassa tavoitteena on mahdollistaa vähintään kahden viikon kesätyö jokaiselle 9.-luokan päättävälle nuorelle. 

Nuorten syrjäytymiseen liittyy myös alueellisia näkökulmia. Väestö keskittyy kasvukeskuksiin osana käynnissä olevaa rakennemuutosta. Eri tavoin reuna-alueille jäävien nuorten määrä kasvaa. Olemme merkittävä syrjäytymistä ennaltaehkäisevä toimija erityisesti näiden nuorten näkökulmasta. Hallitusohjelmassa on varattu kunnille rahoitusta, jonka avulla parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollistetaan harrastaminen niillekin, joilla ei ennestään ole harrastuksia. Toiminnan järjestämisessä kunnat tekevät yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja seurojen kanssa. Tämän yhteistyön rakentamisessa 4H-järjestöllä on merkittävä rooli.


Tavoitteemme on, että 4H on yhä useamman lapsen harrastus. Olemme jatkossakin vahva toimija maaseudulla mutta näemme, että kehityksen suunta vie samaan aikaan kohti taajamia ja kaupunkeja. Haluamme tehdä työtä siellä, missä lapset ja nuoret ovat. 4H-nuorisotyö perustuu vahvaan paikalliseen toimintaan. Suomen 4H-liiton tehtävä on toimia työn mahdollistajana tarjoamalla tukea ja palveluja, jotka auttavat yhdistyksiä onnistumaan työssään. Parhaat tulokset saavutetaan, kun lasten ja nuorten asioita edistetään yhdessä.


Hyvää toimintavuotta 2021!

Tomi Alakoski

toimitusjohtaja

Suomen 4H-liitto


Valtakunnallisesti vaikuttavaa toimintaa 4H-järjestössä

•       46 000 jäsentä, joista nuorisojäseniä 38 800

•       2 700 kerhoa

•       3 600 kerhonohjaajaa

•       7 000 työllistettyä nuorta

•       3,9 milj. euroa nuorille maksettuja palkkoja

•       1 578 4H-yrittäjää, liikevaihto 1,72 milj. eur

•       Koululaisten metsäpäivät: noin 35 000 lasta ja nuorta metsään 4H:n organisoimana

•       Paikallisia 4H-yhdistyksiä noin 200


4h-nuorisotyö Kuhmon yhdistyksessä

Kuhmon 4H-yhdistyksellä on mukana toiminnassaan 120 nuoriso jäsentä.


4H-järjestö antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Meillä lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön, aikaa ja kasvua tukevia aikuisia.


Toimintamme perustana ovat 4H-järjestöjen kansainväliset arvot Head, Hands, Heart ja Health, jotka on käännetty suomeksi sanoilla Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Ne sisältävät ajatuksen lapsen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. 4H:ssa lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä. Toimintamenetelmämme on tekemällä oppiminen.


Yrittäjyyskasvatuksella on ollut toiminnassamme järjestön perustamisesta lähtien tärkeä asema. Siihen liittyen 4H:lla on oma toimintamalli, joka tunnetaan nimellä Kolme askelta työelämään. Malli sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet: Ryhmätoiminta, 4H-akatemia, Työpaikka ja 4H-yritys. Tavoitteena on, että avaintuotteet toteutuvat mahdollisimman tasalaatuisina kaikissa yhdistyksissä. Suomen 4H-liitto tukee ja auttaa yhdistyksiä tuottamalla valmiita tuotekonsepteja ja tukipalveluja (materiaalit, koulutukset, viestintä ja neuvonta) avaintuotteiden mukaiseen 4H-toimintaan sekä levittämällä hyviä käytäntöjä.


Kolme askelta työelämään


1. Ryhmätoiminta – arjen taitoja

4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö tarjoavat lisää mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. TOP-tehtäväsivusto on kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. TOP on viesti toimintamenetelmästämme. Kirjaimet tulevat sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten. 

Strategiakaudella 2020–2022 painotamme toiminnan kehittämisessä erityisesti kestävään elämäntapaan liittyviä aihealueita: ruoka, metsä ja luonto sekä kädentaidot.


Kuhmon 4H-yhdistyksen kerhoja tarjotaan monipuolisesti ja otetaan huomioon lasten ja nuorten toiveet. Kerhotoimintaa järjestetään keskusta alueella, sekä sivukylillä. Lentiirassa, Lentualla ja Hieteperässä kerran viikkoon kokoontuvat monitoimikerhot sekä lisäksi Hieteperässä kerran viikkoon liikuntakerho. Kerhoja tulee olemaan mm. liikunta-, sähly, geokätköily-, keppari- ja kädentaitokerhot. Kerhot kokoontuvat kerran viikkoon, 30 kertaa vuoden aikana. Lisäksi pidämme lyhyempiä kerhoja, jotka kokoontuvat tietyllä teemalla noin kuusi kertaa (esim. karkkikerho,tuunauskerho). Avaintuotteista järjestämme kaksi Safkasankarit -kerhoa, Kädentaitajat -kerhon sekä Metsäsalapoliisit -kerhon.


Leirejä Kuhmon 4H-yhdistys toteuttaa lomien aikana päiväleireinä. Aiheina ovat eläimet, koti- ja keittiö, kalastus, erätaidot ja kädentaidot. Suunnitelmissa on myös järjestää kaksi yön yli kestävää leiriä teemoilla erä, luonto, kalastus ja puuhaleiri.


Kouluyhteistyöhön Kuhmon 4H-yhdistyksessä kuuluvat Metsäpäivät, 7-luokkalaisten perehdyttämispäivä, Ajokorttityöelämään koulutus sekä 4H-yritys infot. Lisäksi ostopalvelukerhona tuotamme kaksi monitoimikerhoa ja yhden puutyökerhon alakouluikäisille.


2. 4H-akatemia – työelämätaitoja

4H-akatemiassa nuorella on mahdollisuus oppia tärkeitä työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä syventää osaamistaan häntä erityisesti kiinnostavien asioiden osalta. 4H-akatemia on oppimisympäristö 13–28-vuotiaille. Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä omasta 4H-harrastuksesta. Akatemia on myös kansainvälisyyttä, nuorten omia projekteja ja tapahtumatuotantoa sekä vapaaehtoisuutta ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia 4H-järjestössä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.


Strategiakaudella 2020–2022 kehitämme 4H-akatemiaa nuorten oppimisympäristönä. Tavoitteena on, että nuoren 4H:ssa oppimat asiat tulevat yhä useammin näkyväksi opintopisteiden ja osaamismerkkien kautta.


Kuhmon 4H-yhdistys tarjoaa nuorille työelämäkoulutuksia vuonna 2021 seuraavasti: Osaava kerhonohjaaja koulutus kaikille kerhonohjaajille, sekä jatkokoulutus. Ajokortti työelämään koulutus kaikille 9-luokkalaisille. 4H-yrityskurssi keväällä 2021, sekä tarpeen mukaan järjestämme useammankin. Metsätyökurssi keväällä 2021, Työt alkavat koulutus kaikille nuorille, jotka työllistyvät yhdistykseen.

Vapaa-ajan harrastekurssien sisältöjä Kuhmon 4H-yhdistyksessä ovat: Kädentaito-, eläin-, kokkaus-, luonto-, kalastus-, eräkursseja.


3. Työpaikka ja 4H-yritys

4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen kautta ja työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.


Strategiakaudella 2020-–2022 nuorten työllistämisessä kohderyhmänämme ovat erityisesti alle 18-vuotiaat. Otamme käyttöön uusia välineitä ja tapoja työllistää nuoria. Kehitämme uusia, nuorten yrittäjyyttä tukevia toimintamalleja 4H-yrityksen rinnalle.


Kuhmon 4H-yhdistys työllistää 25 nuorta, joista 20 on alle 18- vuotiaita. Työtehtävät ovat mm. työpalvelutyö (siivous,puutarhatyöt), kesäkahvila työntekijä, metsätyöt, kerhonohjaus, kurssien ja leirien apuohjaaja, marjahavaintojen laskeminen, lannoitesäkkikeräys, lastenhoito ja dogsitteri. 

Kannustamme ja koulutamme nuoria perustamaan 4H-yrityksiä. Tavoitteena vuodelle 2021 on 10 uutta 4H-yritystä paikkakunnalla.

Kuhmon yhdistyksessä nuorten ja nuorten ryhmien itse ideoima ja toteuttama toiminta: on mm. erilaiset varainkeruu tapahtumat, yleishyödylliset tapahtumat, itsetehtyraha-projektit  ja Leaderin projekti rahoituksella tuetut toiminnat.


Kuhmon 4H-yhdistyksen nuorten 4H-yritykset tuottavat mm. seuraavia palveluita: lasten ja koiran hoitoa, siivousta, puutarhatöitä, autonpesua, marjan keruuta.  Alkuvuoden aikana 4H-yritystoimintaa tehdään tunnetuksi mm. kouluihin tehdyillä 4H yritys infoilla ja markkinoinnilla. Vuoden aikana 4H-yrittäjät ovat esillä mm. yrittäjäviikolla. Korona huomioiden pyritään tekemään virtuaalisia info videoita 4H-yrittäjyydestä.


Kuhmon 4H-yhdistys viestii nuorisotyöstä

Viestinnän avulla teemme 4H-nuorisotyötä näkyväksi valtakunnallisesti ja paikallisesti. Viestimme aktiivisesti, houkuttelevasti ja monikanavaisesti. Jokainen 4H-järjestössä mukana oleva on tärkeä viestijä. Kuhmon 4H-yhdistys toteuttaa viestintää esimerkiksi jäsenkirjeiden muodossa, painettuna toimintakertomuksena, somesta käytössä facebook, nettisivu, instagram, snapchat ja tiktok. Yhdistyksellä on Whatsapp ryhmiä työntekijöiden, nuorten ja hallituksen välillä, joiden ansiosta sisäinen viestintä on helppoa.

Paikallislehdessä ilmoitamme toiminnastamme ja pyrimme saamaan sitä kautta näkyvyyttä eritoten nuorten omista projekteista.


Yhdistyksen muu toiminta

Kuhmon 4H-yhdistyksen muuta toimintaa ovat hanketoiminta, tuotevälitys ja palvelutoiminta sekä elinkeinotoiminta ja varainhankinta. Työpalvelu jatkuu ympäri vuoden. Kesäkahvila toimii kesä-elokuun aikana. Joulun alla pidämme Kuhmolaisten käsitöiden Joulupuodin, jonne teemme jonkin verran omia 4H-tuotteita myyntiin varainhankintana. Tarjoamme sosiaalisen ja kuntouttavan työtoiminnanpaikkoja, työkokeilupaikkoja, sekä opiskelijoille harjoittelu paikkoja mm. liiketalouden, lapsi- ja nuorisotyön, hotelli-ravintola ja cateringalan, sekä kotityö- ja puhdistuspalveluista. Näistä osa-alueista Kuhmon 4H-yhdistys on tunnistettu oppimisympäristö.

Olemme mukana paikkakunnan erilaisissa tapahtumissa ja tuomme tapahtumiin oman lisämme.

Kuhmon 4H-yhdistyksen Reilu Teko -kampanja toteutetaan ympäri vuoden.

Yhteistyössä Leader-ryhmän kanssa; Tule luo! – Nuorisotyömalli harvaanasutulle maaseudulle –hanke kestää vuoteen 2022. Vuoden 2021 aikana aloitamme uuden hankkeen suunnittelun liittyen nuorten yrittäjyyteen.

Työllistämistoiminta: Palkkaamme yhdityksen eri toimintoihin pitkäaikaistyöttömiä.

Tilojen alivuokraus: Tiloistamme puolet alivuokraamme kolmelle paikalliselle pienyrittäjälle.


Tule luo!- Nuorisotyömalli harvaan asutulle maaseudulle

Hankkeessa luodaan Kuhmoon oma liikkuvannuorisotyönmalli. Rakennetaan laaja yhteistyöverkosto eri    toimijoiden kanssa. Laajennetaan aktiviteettien ja palveluiden toiminta-aluetta ja palveluvalikoimaa harvaan asutulle maaseudulle. Osallistetaan lapsia ja nuoria toimintojen suunnitteluun ja vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Aktivoidaan sivukylien toimijoita vapaaehtoistyöhön ja kehittämään kylätoimintaansa lapsi- ja nuoriso lähtöisesti.

Hanke aika: 1.2.2020-28.2.2022.      Rahoittaja Elävä Kainuu Leader ry.     Hanke budjetti 100 000€


Rahoitus

Kuhmon 4H-yhdistyksen rahoitus muodostuu Kuhmon kaupungin toimintatuesta, valtionavustuksesta(Maa- ja metsätalous ministeriö), Aluehallintoviraston rahoituksesta lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja omatoimisesta varainhankinnasta, esimerkiksi jäsenmaksuista, työllistämistoiminnan tuotoista, projektirahoituksista sekä yhdistyksen muun toiminnan tuotoista.


Toimitilat ja henkilöstö

Kuhmon 4H-yhdistyksen toimisto sijaitsee Kainuuntie 94. Meillä on vuokralla isot tilat, joita alivuokraamme toisille toimijoille. 4H-kerhot kokoontuvat pääosin koulujen tai Kuhmon kaupungin osoittamissa muissa tiloissa. Toimistomme yhteydessä on kerhotila, jossa kokoontuu kerhoja useana iltana viikossa. Henkilöstöön kuuluvat vakituinen toiminnanjohtaja ja toiminnanohjaaja. Työpalvelussa 1 vakinainen työntekijä. Lisäksi määräaikaisilla työsopimuksilla toimistotyöntekijä, 2 kahvilatyöntekijää, 3 4H-ohjaajaa, sekä metsätöihin yhden ohjaajan.


Kuhmon 4H-yhdistys

Kainuuntie 94,88900 Kuhmo                                                                                            katriina.sorjonen@4h.fi

kuhmo@4h.fi

Puh. 0407346797 /  0440990377

https://kuhmo.4h.fi/